Sefer on Kiruv – Volume 3

Hi, I am in the process of completing and printing the third volume of the Sefer on kiruv (Umekareiv Biyamin). Before I begin printing I would like to know if there are any topics that you guys think I should cover. I am printing the table of contents of this upcoming sefer below and if there is something not covered there, please let me know at avizakutinsky@gmail.com. Thank you

 

תוכן הענינים
סימן א’ בענין לימוד תורה מרב שאינו הגון

ובו יבואר: מקור לאיסור לימוד תורה מרב שאינו הגון – מי שלימד תורה במוסד קונרסבטיבי – רבי מאיר ואחר – חילוק בין קטנים לגדולים – שיטת הרמב”ם – לימוד מספרים שנכתבו ע”יּ רב שאינו הגון

סימן ב’ גר הבא להתגייר אם מותר להרדימו בסם לפני שנימול

ובו יבואר: הרדמה כללית – שיטת ה”שרידי אש” – הרדמה מקומית – האם בעינן להרגיש צער במילה

סימן ג’ בענין אם יש חיוב קימה בפני זקן חילוני בזמן הזה

ובו יבואר: חיוב לקום מפני “זקן אשמאי” – ביאור בשיטת רש”י – להלכה אין לקום בפני רשע – תינוק שנשבה

סימן ד’ בענין מי שעבר עבירות בקטנותו – אם צריך תשובה

ובו יבואר: קטן שהזיק פטור מלשלם – דעת הגהות אשרי – ביאור בשיטת הראשונים הנ”ל – דברי הרמ”א בענין קטן שעבר עבירה

סימן ה’ בענין הדיון ע”א ההשתטחות על קברי צדיקים ובאיזה אופן מותר להתפלל למלאכים

ובו יבואר: עבודה זרה – מלאכים: דעת המתירים – מלאכים: דעת האוסרים – החילוק בין פניה למלאכים שיכניסו התפילות לפניה לצדיק חי שיתפלל עבורו – אם פניה אל נשמת הצדיקים קיל טפי מפניה למלאכים – מחלוקת הפוסקים איך להתפלל אצל קברי צדיקים

סימן ו’ האם מותר לכהנים לבקר קברי צדיקים

ובו יבואר: מקור ראשון להתיר – מקור שני להתיר – מקורות מהגמרא שצדיקים מטמאים בטומאת המת – שיטת הראב”ד בענין כהנים בזמן הזה – דעת רוב הפוסקים בנד”ד לאסור

סימן ז’ בענין עונש בידי שמים לפחות מבן עשרים

ובו יבואר: מקורות שאין עונשין לפחות מכ’ – להלכה או רק דרוש בעלמא – כמה הלכות וחילוקים בנדון שלנו

סימן ח’ בענין הלעיטהו לרשע וימות וכל המסתעף

ובו יבואר: מקור הדברים – ביאור בדעת הצנועים – לפני עור – חיוב ערבות ומסייע בידי עוברי עבירה – נהג הנוסע בשבת ושואל כיצד להגיע למקום חפצו – בענין מתן תעודת כשרות לבית מלון שיתן חלב צונן אחר ארוחת הבשר

סימן ט’ בענין טעימת סתם יינם

ובו יבואר: טעימת איסור – שיטת הצמח צדק – טעמים לאסור בנד”ד

סימן י’ בענין שינוי שם של בעלי תשובה

ובו יבואר: מקור הדברים – ביאור למה שינוי שמו בלבד מהני – סדר שינוי השם – שינוי השם או תוספת השם – לאיזה סיבה יש לשנות שמו – הלכות שונות

סימן י”א כמה שאלות בענין קריאת שם לתינוק

ובו יבואר: ריע מזליה – נהרג על קידוש השם – קריאה אחר מי שנהרג בהשואה – מת בציערתו – קריאת שם לזכר או לנקבה, או להיפך

סימן י”ב בענין תפלה בבית הקברות

ובו יבואר: דין ק”ש ותפילה בסמוך לקבר – ג’ דיעות בין הפוסקים לברר הענין – האם הדין הנ”ל הינו לכתחלה או גם בדיעבד – היתר א: קברי צדיקים – היתר ב’: להתפלל לכבוד הנפטר – היתר ג’: להעמיק הקבר יותר מי’ טפחים

סימן י”ג בענין טבילה לבעלי תשובה

ובו יבואר: טבילה במומר ששב בתשובה – מקור של הגר”א – חיוב מדרבנן או מנהג בעלמא – דיעות הסוברים שאין צריך טבילה כלל – תינוק שנשבה ואנוס – מחלל שבת בפרהסיא – קבלת חברות

סימן י”ד בנים שנולדו מישראל ונכרית לענין גירות וכל המסתעף

ובו יבואר: אם יש להשתדל לגיירם – דעת הסוברים שאין להשתדל לגיירם – לגמול גוים שלא לשם גרות: דעת המקילים בזה – למול גוים שלא לשם גרות: דעת המחמירים בזה – למול בן הנולד לישראל מנכרית שלא לשם גרות

סימן ט”ו בענין מעשה שבת וכל המסתעף

ובו יבואר: דין של מעשה שבת בשוגג ובמזיד – מחלוקת בין השלחן ערוך והגר”א – גדר “מקום צורך” – לספרדים יש לאסור אף במקום צורך – במעשה שבת של מומר אם צריכין להמתין בכדי שיעשו – אוכל שהובא בשבת באיסור

סימן ט”ז בענין אם מותר לשהות בתוך ביתו פרצוף של אדם בחצי הגוף הנקראת באסט

ובו יבואר: לא תעשון אתי – איסור של חשד – אם האיסור הוא רק בצורה שלמה – לדעת השלחן ערוך יש להקל בנד”ד – לדעת היעב”ץ יש להחמיר בנד”ד – עוד היתר מהחכמת אדם – פסק דין למעשה

סימן י”ז בענין מי שבא ואמר ישראל הוא אם נאמן

ובו יבואר: מי שבא ואמר יהודי הוא נאמן – מי שבא ואמר יהודי אני נאמן אף אם הוא אינו שומר תורה ומצוות – אם מועיל לגבי נשואין – מחלוקת הראשונים בזה – שיטות הפוסקים להלכה – לדעת המתירים הנ”ל אם מותרת לישא כהן – עולי רוסיא

סימן י”ח בענין חיוב כיבוד אב ואם אצל הוריו חילונים

ובו יבואר: מחלוקת הפוסקים אם צריכים לכבד אביו רשע – ביאור בשיטת הרמב”ם – שיטת הפוסקים להלכה – כשההורים תינוקות שנשבו יש לכבדם לכל הדיעות – לעולם אסור לבזותם ולצערם

סימן י”ט בענין האם אשכנזי יוכל לאכול בפסח אצל ספרדי ולאכול תבשיל שנתבשל בכלים שבישלו בהם אורז וקטניות בפסח

ובו יבואר: מנהג הספרדים בקטניות ובאורז – מנהג אשכנז בקטניות ואורז – קטניות שנתערב – כלים שנתבשלו בהם קטניות – ע”פ הנ”ל יש להתיר בנד”ד

סימן כ’ בענין חמץ שעבר עליו הפסח ומכירת חמץ של מומר

ובו יבואר: חמץ שעבר עליו הפסח – חמץ של מומר – מכירת חמץ של יהודי בלי ידיעתו – מכירה כשהמומר ימשיך לאכול מחמץ זה בפסח – עפ”י הנ”ל מצינו עצה למעשה

סימן כ”א מי שמאריך בתפלתו איך להתפלל עם הצבור

ובו יבואר: מקור הדברים – סתימת הפוסקים להקל

סימן כ”ב בענין אי שרי לאחד להיכנס לבית הכנסת להתפלל שם עם הנשק

   ואקדחובו יבואר: מקור הדברים – המתפלל בביתו – כשהנשק מכוסה – נשק בלי כדורים (Bullets) – שיטות הפוסקים להלכה

סימן כ”ג בענין לבישת בגדי לבן לכבוד שבת קודש

ובו יבואר: חשיבות של בגדי שבת – בגדי לבן – אם יש להימנע ללבשן משום מיחזי כיוהרא – דעת הסוברים שאין לחוש ליוהרא – מנהג העולם ללבוש בגדי שחור

סימן כ”ד אם מותר לעבור אצל טלויזיה במעגל סגור

(Closed Circuit Television) ומצלמות בטחון (Security Cameras) בשבתובו יבואר: טלויזיה במעגל סגור – שיטת הגאון רבי משה פיינשטין זצ”ל – פסיק רישא דלא ניחא ליה באיסור דרבנן – אין כאן כתיבה כלל – מצלמות בטחון – שיטת הרשב”א לענין צידה ופסיק רישא

סימן כ”ה בענין הדלקת נרות חשמל לנרות שבת

ובו יבואר: אי יש מצוה בהדלקת הנר או מצוה שיהא נר דלוק – שאלת דידן תלוי במחלוקת הנ”ל – שיטות הפוסקים דגם לר”ת יכול לברך על נר חשמל – אי הדלקת נר חשמל מקרי מעשה הדלקה – עוד טעמים להחמיר בנרות חשמל – שיטות הפוסקים להלכה

סימן כ”ו בענין חזקת כהונה במשפחה חילונית וכל המסתעף

ובו יבואר: מה הדין של כהנים שבזמננו – מי ששם משפחתו “כהן” – חזקת כהונה על פי מצבה – האומר כהן אני האם נאמן – כשאביו לא היה שומר תורה ומצוות

סימן כ”ז בענין יום ההולדת בהלכה

ובו יבואר: מקורות לאיסור – ובחוקותיהם לא תלכו – מקורות לשמוח ביום ההולדת – יום של חשבון הנפש – מנהגי יום הולדת

סימן כ”ח בענין מאכל היתר שנתבשל בתנור איסור

ובו יבואר: ריחא – זיעה – איסור דאורייתא או דרבנן – היתר א’: אין זיעה בתנורים רחבים – היתר ב’: אולי זיעה אינה יורדת – היתר ג’: חום התנור שורף הזיעה – היתר ד’: זיעת מאכלים חמים – להלכה למעשה

סימן כ”ט אימוץ ילדים בהלכה

ובו יבואר: מצוה באימוץ ילדים – פרו ורבו – סגולה ללידת ילדים – אין מצוה באימוץ ילד נכרי – לאמץ ילד יהודי או נכרי – דין גר קטן שאינו גדל בבית שומרי תורה ומצוות – החיוב לגלות לילד שהוא מאומץ – יחוד עם בן ובת מאומצים – כתיבת שמות ההורים של חתן וכלה מאומצים בכתובה – קריאת התורה – כהן או לוי – כיבוד אב ואם – אבלות

סימן ל’ האם גוי ומומר יכול לשמש כשומר לחתן בשבעת ימי חופתו

ובו יבואר: מקור הדברים – מתי צריכים שימור – גוי אינו יכול לשמש כשומר – האם מומר לחלל שבת בפהרסיא יוכל להיות שומר

סימן ל”א אם יש איסור משום מרעית עין בישיבת עסקים במסעדה שאינה כשרה

ובו יבואר: דעת האוסרים – דעת המתירים – איסור מראית עין במקום שלא הוזכר בתלמוד במפורש – מרעית עין משתנה כפי הזמן

סימן ל”ב אם יש ענין לעשות תעניות, או  פדיון תעניות בכסף הפדויים, על חטאים שונים

ובו יבואר: יסוד התשובה – אם תלמידי חכמים צריכים ג”כ להתענות – דעת הסוברים שגם ת”ח חייב להתענות – דעת הסוברים שת”ח פטור להתענות – מספר תעניות למי שחטא כמה פעמים – בענין לפדות התענית בכסף – אם צריך להתענות ביום הפדיון – לזכות הכסף לכל אחד ואחד במתנה ע”מ להחזיר – תעניתים בדורנו דור חלוש – בענין בעל נפש החפץ בקרבת ה’ – איזה אנשים רואים לעשות התיקונים – התיקונים שייך רק אחר שעזב החטא זמן רב – רק לשלומי הדעת – בחורי ישיבות

סימן ל”ג בענין איזה אופן לברך את הילדים

ובו יבואר: טעם לברך ביד אחת – טעם לברך בשתי ידים – שיטות הפוסקים להלכה

סימן ל”ד בענין סיום על אחד מכ”ד ספרי תנ”ך או על משניות

ובו יבואר: מקור של שמחת “סיום מסכת” – סיום ספר מתנ”ך – שיטת רבי שלמה קלוגר זצ”ל – סיום על  פרק א’ מהגמרא – משניות – סדר משניות – סיום מסכתות קטנות – סיום הרמב”ם ושאר ספרים –

סימן ל”ה בענין בעל עבירה להיות שליח צבור

ובו יבואר: מקור הדברים – אסור אפילו באקראי – מוטב להתפלל ביחידות – בגדר בעל עבירה הפסול לש”ץ – תינוק שנשבה – אשרי ובא לציון – למנות חוטא שעשה תשובה להיות ש”ץ – בעלי תשובה שבזמננו

סימן ל”ו הליכה אחורי אשה

ובו יבואר: מקור הדברים – טעם האיסור – רחוק ד’ אמות – הליכה אחורי אשה בזמננו

סימן ל”ז ברכות שבע ברכות בשבעת ימי המשתה כשהכלה אינה בתולה

ובו יבואר: מקור הדברים – איש שכבר בעל ואשה שכבר נבעלה – כלה שהיא בעולה שנשאת לאלמון או לגרוש – כבוד הבריות ואיסורים דרבנן – הרואה את חבירו לבוש כלאים –

סימן ל”ח סוחר שיש לו “וועבסייט

על ה”אינטרט- האם מחוייב לסגרו בשבת

ובו יבואר: שיטת הגרע”א בענין מקח וממכר בשבת – שאלת דידן תלוי על הנ”ל – מכירה אוטומטי (Vending Machine) בשבת

סימן ל”ט בענין איך להתפלל על חולה כשאינו יודע שם אמו

ובו יבואר: מקור למנהג שמתפללים על שם האם ולא על שם האב – טעם א’: צריך להתפלל על אמו שהיא וודאות – טעם ב’: אין על האשה קטרוגים כמו האיש – טעם ג’: בשביל בן נכרי – אם אינו יודע שם האם מותר להזכיר שם האב

Advertisement